Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
Versie: 1.6 / 09-10-2017

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Open en Eerlijk Coaching enerzijds en een contractant van en deelnemer aan een coachingstraject, een workshop of training anderzijds. Voor een deel van de workshops en trainingen vindt de aanmelding plaats via het digitale inschrijvingsformulier op onze website. Met het volledig invullen en versturen van dit inschrijvingsformulier sluit u een overeenkomst met Open en Eerlijk Coaching, waar deze Algemene Voorwaarden onderdeel van uitmaken.

1.2  Deze algemene voorwaarden gaan in op het moment van inschrijving door de deelnemer en/of contractant.

1.3  In de kosten van een coachingstraject, workshop en training zijn inbegrepen:

● kosten van handleidingen en hand-outs

● koffie en thee op de locatie

● kosten voor overnachtingen en maaltijden, indien aangegeven op onze website van Open en Eerlijk Coaching.

Niet inbegrepen zijn:

● aanbevolen syllabi en leerboeken, tenzij anders vermeld.

● reiskosten, tenzij anders vermeld.

1.4  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

● Deelnemer: degene voor wie het coachingstraject, de workshop of training bestemd is.

● Contractant: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de kosten van het coachingstraject, de workshop of training.

● Annuleren: de afzegging van één of meerdere sessies van het coachingstraject, de workshop of training door de deelnemer of contractant.

● Startdatum van het coachingstraject, de workshop of training: de eerste dag van het coachingstraject, de workshop of training; deze wordt aan de deelnemer per mail medegedeeld.

● Kosten van het coachingstraject, de workshop of training: de kosten van het coachingstraject, de workshop of training zoals deze in de overeenkomst van Open en Eerlijk Coaching met de contractant staan vermeld.

● Coachingstraject: een serie van sessies waarin één van de coaches van Open en Eerlijk Coaching de deelnemer coaching geeft. In onderlinge afstemming tussen de deelnemer en de coach van Open en Eerlijk Coaching wordt afgesproken of die coaching plaatsvindt op een fysieke locatie waar de coach en deelnemer bijeenkomen of op afstand (telefonisch of via video/audio verbinding).

● Workshop(s) en training(en): alle overige producten.

Artikel 2 - Inschrijving, toelating, en deelname

2.1  Inschrijving vindt plaats door:

● De volledig ingevulde overeenkomst, gedateerd en ondertekend schriftelijk of per mail terug te sturen naar Open en Eerlijk Coaching. Of:

● Het digitale inschrijvingsformulier op onze website volledig in te vullen en te versturen.

2.2  De verwerking van de inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst.

2.3  Na beoordeling van de inschrijving, wordt de kandidaat-deelnemer al naar gelang het coachingstraject, de workshop of training dit vereist, uitgenodigd voor een intakegesprek.

2.4  Indien de kandidaat-deelnemer wordt toegelaten tot het coachingstraject, de workshop of training, krijgt deze hiervan per e-mail bericht. Hiermee is de inschrijving definitief.

2.5  De deelnemer is verplicht alle (fysieke en psychische) belemmeringen die de voortgang van het coachingstraject, de workshop of training kunnen belemmeren, voor aanvang te melden.

2.6  Open en Eerlijk Coaching behoudt zich het recht voor een sessie van het coachingstraject af te gelasten wanneer bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken. Deelnemers ontvangen hiervan telefonisch bericht, waarna in onderling overleg de sessie opnieuw gepland wordt.

2.7  Open en Eerlijk Coaching behoudt zich het recht voor een workshop of training af te gelasten bij minder dan het vastgestelde minimale aantal inschrijvingen of wanneer bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan per mail bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.

Artikel 3 - Uitvoering

3.1 Open en Eerlijk Coaching levert het coachingstraject, de workshop of training waarvoor de deelnemer en/of contractant zich heeft ingeschreven conform hetgeen daarover in de overeenkomst staat vermeld. Indien hier geen specifieke afspraken in de overeenkomst over opgenomen zijn, geldt de beschrijving zoals vermeld op de Open en Eerlijk Coaching website ten tijde van het startmoment.

Artikel 4 - Betaling van de kosten van het coachingstraject, de workshop of training

4.1  Indien de deelnemer tevens de contractant is, zijn alle kosten van de sessies van het coachingstraject die in een kalendermaand plaatsvinden en eventuele annuleringskosten (zie artikel 7), direct na afloop van de kalendermaand en binnen 30 dagen verschuldigd en opeisbaar. De betaling dient te geschieden naar rekeningnummer NL79 ABNA 0551 3425 79  t.n.v. Open en Eerlijk Coaching o.v.v. het betalingskenmerk op de factuur.

4.2  Indien de contractant en de deelnemer niet dezelfde personen zijn, worden alle kosten van de sessies van het coachingstraject die gedurende het gehele coachingstraject plaatsvinden en eventuele annuleringskosten (zie artikel 7), direct na afloop van het coachingstraject gefactureerd en zijn binnen 30 dagen verschuldigd en opeisbaar. De betaling dient te geschieden naar rekeningnummer NL79 ABNA 0551 3425 79  t.n.v. Open en Eerlijk Coaching o.v.v. het betalingskenmerk op de factuur.

Artikel 5 - Betalingsregeling

5.1 Indien de contractant, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet volledig aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij of zij zich uitsluitend schriftelijk of per mail wenden tot Open en Eerlijk Coaching met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien Open en Eerlijk Coaching met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk of per mail bevestigd. Dit dient tevens als enig bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.

Artikel 6 - Wanbetaling

6.1  Indien niet tijdig door de contractant wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de contractant.

6.2  Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot het coachingstraject, de workshop of training worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de één of meerdere sessies van het coachingstraject, de workshop of training vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Open en Eerlijk Coaching niet.

6.3  De overeenkomst met de contractant kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Open en Eerlijk Coaching worden verbroken. Open en Eerlijk Coaching is in dat geval gerechtigd de totale kosten aan de contractant in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

Artikel 7 - Annuleren of verplaatsen van één of meerdere sessie(s) van het coachingstraject

7.1  Annuleren of het verplaatsen van één of meerdere sessie(s) van het coachingstraject op verzoek van de deelnemer of contractant kan uitsluitend telefonisch of per e-mail geschieden. De datum van het telefoongesprek (of ingesproken voicemail) of de datum van de e-mail geldt als aanzegtermijn van de annulering.

7.2  Annuleringskosten:

● Bij de eerste 34% van het aantal sessies zoals vermeld in de overeenkomst tussen Open en Eerlijk Coaching met de contractant, met een minimum van één sessie, dat op verzoek van de deelnemer of contractant een sessie van het coachingstraject wordt verplaatst, worden er geen kosten in rekening gebracht indien de deelnemer of contractant ten minste 24 uur voor aanvang van de sessie melding maakt volgens de procedure zoals omschreven is bij punt 7.1.

● Bij de daaropvolgende keren tijdens de looptijd van de overeenkomst tussen Open en Eerlijk Coaching met de contractant, dat op verzoek van de deelnemer of contractant een sessie van het coachingstraject wordt verplaatst en/of indien de deelnemer of contractant later dan 24 uur voor aanvang van de sessie melding maakt volgens de procedure zoals omschreven is bij punt 7.1, worden er 50% van de kosten van de oorspronkelijk geplande sessie in rekening gebracht bij de contractant.

● Indien één of meerdere sessie(s) van het coachingstraject op verzoek van de deelnemer of contractant worden geannuleerd, of de deelnemer verschijnt niet op de overeengekomen afspra(a)k(en) worden er voor elke betreffende sessie 50% van de kosten van de sessie(s) in rekening gebracht bij de contractant.

7.3  Indien de deelnemer komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Open en Eerlijk Coaching. Open en Eerlijk Coaching behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen.

7.4  In onderling overleg tussen één van de coaches van Open en Eerlijk Coaching enerzijds en de deelnemer en/of contractant anderzijds, kan besloten worden de serie sessies vroegtijdig te beëindigen. Hiervoor is instemming nodig van zowel één van de coaches van Open en Eerlijk Coaching enerzijds en de deelnemer en contractant anderzijds. In dat geval zal dit schriftelijk bevestigd worden door Open en Eerlijk Coaching en zullen vanaf die datum de kosten van resterende sessies niet meer in rekening worden gebracht bij de contractant.

Artikel 8 - Annuleren van een workshop of training

8.1  Annuleren van een workshop of training kan uitsluitend schriftelijk geschieden of per e-mail. De datum van de poststempel of de datum van de e-mail geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de digitale bevestiging van Open en Eerlijk Coaching. De startdatum van de workshop of training geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

8.2  Annuleringskosten:

● Tot drie weken voor de startdatum van de workshop of training bedragen de annuleringskosten 25% van de totale kosten van de workshop of training.

● Van drie weken voor de startdatum van de workshop of training tot één week voor de startdatum van de workshop of training bedragen de annuleringskosten 50% van de totale kosten van de workshop of training.

● Van één week voor de startdatum van de workshop of training tot aan de startdatum van de workshop of training bedragen de annuleringskosten 75% van de totale kosten van de workshop of training.

● Op de startdatum van de workshop of training en na aanvang van de workshop of training bedragen de annuleringskosten 100% van de totale kosten van de workshop of training.

8.3  Indien de deelnemer komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Open en Eerlijk Coaching. Open en Eerlijk Coaching behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen. De annuleringskosten zullen in een dergelijk geval worden beperkt tot 100% van de kosten over de reeds gevolgde delen van de workshop of training en indien van toepassing de niet te annuleren arrangementskosten van de locatie.

Artikel 9 - Copyright

9.1 Van het door Open en Eerlijk Coaching verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden.

Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Open en Eerlijk Coaching. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1  Open en Eerlijk Coaching heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Open en Eerlijk Coaching is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking beidt, dan is de aansprakelijkheid van Open en Eerlijk Coaching beperkt tot het bedrag dat Open en Eerlijk Coaching voor het betreffende coachingstraject of de betreffende workshop of training in rekening heeft gebracht.

10.2  In het geval Open en Eerlijk Coaching aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van Open en Eerlijk Coaching veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Gevolgschade (waaronder inkomsten- en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.

10.3  Voor fouten van door Open en Eerlijk Coaching ingeschakelde derden is Open en Eerlijk Coaching alleen aansprakelijk, indien Open en Eerlijk Coaching bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien.

10.4  Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen een jaar nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.

10.5  De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

Artikel 11 - Persoonsregistratie

11.1 Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Open en Eerlijk Coaching en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze coachingstrajecten, workshops en trainingen. Open en Eerlijk Coaching zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Indien betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat binnen een week gerespecteerd.

Artikel 12 - Recht en geschillen

12.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tot geschillenbeslechting is slechts de Nederlandse rechter bevoegd.

Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies'. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten